Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci Pekárny Okýnko,  

Vaše přízeň a důvěra je pro nás velmi důležitá, proto bychom Vás chtěli seznámit se zásadami, které naše Pekárna Okýnko ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji. Naším cílem je informovat Vás, jako našeho rovnocenného partnera, otevřeně a co nejvíce srozumitelně o údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech, proč tak činíme, o právech, které v této souvislosti můžete uplatnit i o opatřeních, která každodenně přijímáme proto, aby byly Vaše údaje u nás v absolutním bezpečí. Doufáme, že tato informace zodpoví všechny Vaše případné dotazy a bude pro Vás současně důkazem toho, že si Pekárna Okýnko váží Vašeho zájmu o využívání našich výrobků.

Zásady zpracování osobních údajů v Pekárně Okýnko představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců Pekárny Okýnko a externích spolupracovníků Pekárny Okýnko se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Totožnost správce

Správcem Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány pomocí webových stránek www.okynko.com je společnost Openplace s.r.o., se sídlem Mánesova 2530/3a, 251 01 Říčany, IČ: 250 82 451, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 48136.

 • Kontaktní údaje správce

Vaše žádosti a stížnosti můžete podávat a veškerá svá práva uplatňovat písemně pomocí e-mailové zprávy zaslané na naši kontaktní e-mailovou adresu: [email protected] nebo vyplněním našeho kontaktního formuláře na webových stránkách www.okynko.com, v listinné podobě zasláním na adresu Mánesova 2530/3a, 251 01 Říčany, anebo předat osobně v Pekárně Okýnko.

 • Odpovědná osoba

Naše společnost v rámci odpovědného přístupu k ochraně osobních údajů zvolila osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat e-mailovou zprávou zaslanou na              e-mailový kontakt: [email protected].

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PEKÁRNĚ OKÝNKO

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí zboží, které si od nás kupujete. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

 

 • Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme Váš souhlas:

 

 • na webové stránce www.okynko.com a na facebookovém a instagramovém profilu nezpracováváme osobní údaje, ke kterým potřebujeme Váš souhlas.

 

 • Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme:

 

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,
 • oprávněné zájmy správce (např. přímý marketing) nebo zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven); rozsah zpracovávaných osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšný výkon oprávněného zájmu.

 

 

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

 

 1. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je rozvoj Pekárny Okýnko a jeho obchodních a ekonomických zájmů a ochrana práv a právem chráněných zájmů. Takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, kdy však rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • řízení vztahů se zákazníky Pekárny Okýnko; abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí s prodejem našeho zboží nebo vyřešili Vaše požadavky, přání, stížnosti apod.
 • analýzy Vašich profilových údajů a údajů o využívaných službách za účelem

o nabídky zboží Pekárny Okýnko pro další období.

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ PEKÁRNA OKÝNKO ZPRACOVÁVÁ
 • Identifikační údaje – jméno, příjmení. Tyto osobní údaje nám poskytujete v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách. Jedná se tedy o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

 

 • Kontaktní údaje – především e-mailová adresa a další podobné informace, které sami vyplníte v našem kontaktním formuláři uvedeném na našich webových stránkách. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás můžeme kontaktovat.

 

 

 1. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme primárně v rámci Pekárny Okýnko. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli Pekárny Okýnko. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

 

Pekárna Okýnko může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • orgánům veřejné moci při výkonu jejich činností;
 • subjektům, při výkonu práva správce na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (např. soudu, znalci, exekutorovi, pojišťovně apod.);
 • externím spolupracovníkům Pekárny Okýnko a dodavatelům za účelem plnění smlouvy;
 • agenturám a společnostem za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu a služeb;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací.

 

Pekárna Okýnko nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí.

 

 1. DOBA, PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
 • Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

 

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Přesto však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje či nikoli. V případě, že ano, máte právo získat kopii těchto svých osobních údajů spolu s dalšími dodatkovými informacemi.

 

 • Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

 

 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, a správci nesvědčí žádný jiný právní titul zpracování; zejména pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Pekárně Okýnko poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

 

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

 

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

www.uoou.cz

 

 • Společná ustanovení k uplatnění Vašich práv

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit způsobem a skrze komunikační kontakty uvedené v odstavci 1.2 a 1.3 tohoto dokumentu.

 

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, příp. ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat.

 

 1. Prohlížení a užívání webových stránek (cookies)

Na webové stránce www.okynko.com používáme pro shromažďování údajů rovněž automatizované prostředky, jako jsou soubory cookies a podobné technologie. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití souborů cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies a podobných technologií na našich webových stránkách. Pokud nechcete, aby na Vašem zařízení byly ukládány soubory cookies, prosím proveďte příslušné nastavení Vašeho prohlížeče dle doporučení uvedených níže.

 1. Co to jsou soubory cookies a podobné technologie?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, které se při návštěvě webové stránky uloží z příslušného serveru do prohlížeče Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě dané webové stránky pak prohlížeč tato data (soubory cookies) zasílá zpět na příslušný server. Cookies nezabírají na disku Vašeho zařízení téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby. Vašemu zařízení je pouze přiděleno jedinečné a náhodně vygenerované číslo, které nám umožňuje rozpoznat zařízení při Vaší příští návštěvě, a ke kterému jsou přiřazovány určité, svojí povahou technické informace, jako jsou IP adresa, zobrazené webové stránky, čas a doba jejich zobrazení, typ použité zařízení a prohlížeče, případně informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Informace získané za pomoci souborů cookies jsou uchovávány různě dlouhou dobu. V některých případech jsou informace vymazány ihned po uzavření Vašeho prohlížeče, v jiných případech po několika dnech. U informací využívaných pro reklamní účely jsou data uchovávána maximálně po dobu 2 let od jejich pořízení.

Podobné technologie jako soubory cookies jsou například měřící pixely (někdy nazývané také web beacons), což jsou vlastně malé průhledné obrázky umístěné na webové stránce, které je možné podobně jako soubory cookies využít pro sběr určitých informací z Vašeho zařízení, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu dané webové stránky, typu prohlížeče, anebo ověření existence souborů cookies již dříve nastavených týmž serverem.

 1. K čemu soubory cookies a obdobné technologie slouží?

Soubory cookies využíváme k různým účelům.

 • Ukládání Vašich předvoleb a nastavení

Umožňují například našim webovým stránkám zapamatovat si Vaše uživatelské preference a osobní nastavení (mohou si zapamatovat preferovaný jazyk, zvolenou velikost a font písma, případně další Vámi přizpůsobené prvky našich webových stránek).

 • Funkčnost a zabezpečení webových stránek

Soubory cookies nám pomáhají také zabezpečit správnou funkčnost a bezpečnost našich webových stránek a zlepšovat uživatelský komfort (např. umožňují zapamatování přihlašovacích údajů do zabezpečených oblastí webových stránek, umožňují dočasné uchování zvoleného obsahu prohlíženého obsahu apod.).

 • Analýza a zpětná vazba

Využíváme je rovněž k měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování na našich webových stránkách. Pomáhá nám to pochopit, jak návštěvníci vnímají naše webové stránky (zda na našich webových stránkách dovedli najít to, co je zajímá, anebo naopak které části našich webových stránek je nebaví anebo odrazují) a současně nám to umožňuje odhalit skryté chyby a poruchy funkčnosti našich webových stránek. Informace, které tímto způsobem shromažďujeme, nám například napoví, kolik uživatelů navštívilo naše webové stránky, které konkrétní stránky si prohlíželi a v jakém pořadí, zda naše webové stránky navštívili již v minulosti nebo zda nás navštívili poprvé, jak dlouho se na dané stránce zdrželi, jaké funkcionality v rámci pohybu po našich webových stránkách využívali, odkud na naše webové stránky přišli, případně které výrazy zadané do vyhledávače k nám uživatele dovedly.

 • Reklama založená na zájmech

Soubory cookies využíváme taktéž k reklamním a marketingovým účelům. Umožňují například, aby naše reklamy, které vidíte na jiných internetových stránkách zapojených do námi využívaných reklamních systémů, odpovídaly Vašim zájmům a preferencím (remarketing). Umožňují nám rovněž přizpůsobovat obsah našich vlastních webových stránek Vašim potřebám. To vše je možné díky tomu, že jste na základě Vámi udaných preferencí zájmů nebo dat o Vašem chování na našich webových stránkách anebo jiných webových stránkách zapojených do námi využívaných reklamních systémů, které byly získány pomoci souborů cookies, zařazen/a do jednoho anebo více uživatelských skupin (tzv. segmentů). Těmto skupinám jsou následně zobrazovány reklamy personifikované dle zájmů dané skupiny. Prostřednictvím našich webových serverů jsou ve Vašem počítači ukládány soubory cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Využíváme reklamní systémy společnosti Google (Google Display Network – Google AdSense, Google DoubleClick), Facebook, Adform. Jak bylo výše popsáno, tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (tedy reklamy přizpůsobené Vašemu předchozímu chování na internetu). S těmito partnery mohou být sdíleny i informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Oni mohou následně takové informace zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Výsledkem toho bude zobrazování reklam přizpůsobených Vašemu předchozímu chování na internetu, a to jak reklam naší společnosti, tak jiných inzerentů využívajících daný reklamní systém.

Výkonnost reklamních kanálů a kampaní

Soubory cookies slouží také jako zdroj informací o výkonnosti jednotlivých reklamních kanálů anebo kampaní. Zajišťují také to, aby se návštěvníkovi nezobrazovaly reklamy, které již viděl.

Naše webové stránky používají taktéž měřící pixely, a to ke sledování efektivity našich stránek a jako doplněk k souborům cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování relevantního obsahu a reklamy.

 1. Jaké technologie využívající soubory cookies používáme?
 • Google Analytics

K analýze používání našich webových stránek využívá naše společnost službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Informace shromážděné společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek (např. odkazující URL, které z našich stránek navštívíte, typ Vašeho prohlížeče, Vaše nastavení jazyka, Váš operační systém, Vaše rozlišení obrazovky) budou předány na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. V tomto procesu Vaše uživatelské údaje nebudou propojené s Vaší úplnou IP adresou. Aktivovali jsme na naší stránce funkci IP anonymizace nabízené společností Google. Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí https://policies.google.com/privacy?gl=CZ&hl=cs

Sběru souborů cookies a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník našich webových stránek zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno níže, a dále kliknutím na následující odkaz, čímž bude do Vašeho zařízení umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce, případně instalací pluginu do Vašeho prohlížeče dostupného https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs&ref_topic=2919631. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na konkrétním zařízení a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá naše společnost i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých služeb. Naše společnost rovněž využívá službu Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak můžeme návštěvníkům našich webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější, a to včetně reklam zobrazovaných při prohlížení jiných webů. Uvedené služby nám současně umožňují získávat nové potencionálních návštěvníky, jejichž zájmy a vlastnosti jsou podobné stávajícím uživatelům našich webových stránek.

Personalizaci reklamy může návštěvník našich webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného https://myaccount.google.com/intro/privacy?hl=cs#ads.

 • Pluginy sociální sítě Facebook a reklama na sociální síti Facebook

Na našich webových stránkách se používají takzvané moduly plug-in („pluginy“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „plugin sociální sítě Facebook“. Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled najdete http://developers.facebook.com/plugins.

Když v rámci našich webových stránek navštívíte stránku, která takovýto plugin obsahuje, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů se z Facebooku přenese do Vašeho prohlížeče. Díky tomuto spojení obdrží Facebook informaci, že jste si zobrazil/a odpovídající stránku našich webových stránek, a to i když nevlastníte žádný facebookový profil nebo nejste v současné době na Facebooku přihlášen/a. Tuto informaci (v rozsahu zejména adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný sociální plugin, datum a čas zobrazení webové stránky, popř. aktivování sociálního pluginu, informace o použitém operačním systému, Vaše aktuální IP adresa) zašle Váš prohlížeč přímo serveru Facebooku do USA, kde ji uloží.

Pokud jste přihlášen/a na Facebooku, může Facebook návštěvu naší webovém stránky přímo přiřadit k vašemu facebookovému profilu. Pokud pomocí integrovaných pluginů například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, tak se tato informace přepošle přímo na server společnosti Facebook a tam se uloží. Informace se zveřejní i na vašem facebookovém profilu a zobrazí se vašim facebookovým přátelům.

Facebook může tyto informace používat zejména za účelem reklamy a průzkumu trhu. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v Zásadách používání dat sociální sítí Facebook, které jsou k nahlédnutí http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval data k Vašemu facebookovému účtu, které sesbíral přes naše webové stránky, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také načítání pluginů pro Facebook zcela zablokovat pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. „Facebook Blocker“, který je ke stažení například http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.

Na našich internetových stránkách využíváme také služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocí Facebook Conversion Pixels můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo klikl na naši reklamu na Facebooku a byl přesměrován na naši stránku.  Nevidíme přitom, jaké jiné stránky daný uživatel otevřel. Informace získané pomocí Facebook Conversion Pixel slouží pro sestavování statistik o úspěchu a využívání našich facebookových kampaní. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.  Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných facebookových stránkách. My však nezískáváme ani neshromažďujeme žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu cílově zobrazuje.  Bližší informace o účelu a objemu získaných informací a zpracování Vašich osobních údajů ze strany Facebooku, jakož i možnosti nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry na Facebooku, naleznete v Zásadách používání dat sociální sítí Facebook, které jsou k nahlédnutí http://www.facebook.com/policy.php. Zobrazování online reklam založených na zájmech od Facebooku a dalších zúčastněných společností můžete odmítnout http://www.youronlinechoices.eu/.

 

 • Pluginy sociální sítě Instagram

Společnost má zaregistrovány své profily na sociální síti Instagram. 

Webové stránky Společnosti obsahují také tzv. moduly plug-in (pluginy) třetí strany a to:

 • plugin sítě Instagram, který je spravován společností Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out, 1601 Willow Rd., Menlo Park, Ca 94025, Spojené státy americké.

Společnost na svých sociálních účtech provozuje reklamu, soutěže, sdílí příspěvky, umisťuje instruktážní videa, konverzuje s uživateli sociálních sítí.

Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • identifikační,
 • popisné,
 • adresné,

 

 1. Jak mohu zabránit ukládání souborů cookies a následnému zpracování takto získaných informací?

 

Používání souborů cookies (resp. jejich zakázání) lze nastavit přímo pomocí Vašeho internetového prohlížeče (nejčastěji Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Většina prohlížečů v základním nastavení soubory cookies automaticky přijímá. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Informace o prohlížečích, jejich nastavení a o způsobu odmítnutí souboru cookies můžete nalézt na následujících odkazech:

Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Google Chrome  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Spravovat ukládání souborů cookies ze strany největších provozovatelů reklamních systémů můžete http://www.youronlinechoices.com/cz/.  

Pokud ale zakážete používání souborů cookies, může to vést k omezení uživatelského komfortu, který Vám mohou naše webové stránky nabídnout.

 

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 13. 1. 2020.

 

Pekárna Okýnko